Artilcles : Nutrition

 
 Topics
 
 
Schizophrenic patients will have the metabolic rate of vitamin C approx. 10 times faster than normal people.  More>>
Nattokinase and cardiovascular diseases. More>>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Schizophrenic patients will have the metabolic rate of vitamin C approx. 10 times faster than normal people.

รายงานพบผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีอัตราการเผาผลาญวิตามินซี เร็วกว่าคนปกติถึง 10 เท่า
 
 
Vanderkamp (1966) พบว่าผู้ป่วย schizophrenia หรือผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีอัตราการเผาผลาญวิตามินซี เร็วกว่าคนปกติถึง 10 เท่า แปลว่าควรแนะนำวิตามินซีในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวสูงขึ้นถึง 10 เท่าจึงจะเพียงพอต่อความต้องการร่างกาย